Lid voor de Raad van Commissarissen (m/v/x)

Probedrijven is op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen (m/v/x) - profiel ‘politiek en gemeentelijk openbaar bestuur'.

Schagen
Honorering op basis van inzet
nvt
academisch werk- en denkniveau

Lid voor de Raad van Commissarissen (m/v/x)

profiel ‘politiek en gemeentelijk openbaar bestuur’

Probedrijven NV

Probedrijven is een sociale en duurzame onderneming met als doelstelling werk voor iedereen toegankelijk te maken. De organisatie begeleidt in de Kop van Noord-Holland ongeveer 700 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze begeleiding kunnen medewerkers zich op verschillende niveaus verder ontwikkelen, zowel binnen als buiten Probedrijven.

Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd onder de naam Probedrijven, te weten Progroen & Milieu, Proverpakken & Ontwikkelen, Probezorgt en Promail & Print. Het voorzetsel ‘Pro’ komt bij iedere divisie terug. Pro staat voor professioneel, positief voordeel en leren (onderwijs) in de praktijk.

De organisatie hecht groot belang aan een duurzame en circulaire economie en voert verbetering en vergroening van de leefomgeving als een belangrijke kernwaarde. 

Probedrijven is uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de regeling Beschut Werken en de regeling Duurzaam aan het werk met loonkostensubsidie in de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. De organisatie geeft invulling aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Context

Door de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de sociale werkvoorziening afgesloten voor nieuwe instroom, de SW-doelgroep neemt daarmee in omvang af. 

Probedrijven en de deelnemende gemeenten hebben gezamenlijk een visie ontwikkeld om inwoners die opgenomen zijn in een regeling te laten participeren en het aantal banen met ongeveer 10% toe te laten nemen. Daar is een strategie voor ontwikkeld die is afgestemd met stakeholders. 

Bestuur en Raad van Commissarissen staan voor de voortdurende uitdaging om zowel de strategie alsook de bedrijfsvoering zodanig te blijven inrichten dat de continuïteit van de onderneming succesvol gewaarborgd blijft. 

De raad van commissarissen van Probedrijven NV 

In de raad van commissarissen van Probedrijven NV hebben vijf personen zitting, waaronder de voorzitter. De huidige samenstelling is 4 mannen en 1 vrouw. De leden zijn vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de bancaire sector en overheid en hebben relevante ervaring met politiek-bestuurlijke processen, verandervraagstukken, innovatie en samenwerkingen.

De Raad van Commissarissen doet jaarlijks verslag over hun bevindingen ten aanzien van toezicht en controle in het jaarverslag van Probedrijven.

In de nabije toekomst zal er 1 zetel ter beschikking komen, waardoor de raad van commissarissen van Probedrijven NV op zoek is naar een nieuw lid. Hieronder vind je een uitgebreide profielschets en meer informatie over hoe te reageren.

Lid voor de Raad van Commissarissen (m/v/x)

profiel ‘politiek en gemeentelijk openbaar bestuur’

Wat vind de RvC belangrijk?

 • Elk lid is in staat om ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch te opereren. Deze onafhankelijkheid betekent o.a. dat een commissaris in de twee jaren vóór benoeming geen werknemer of bestuurder is (geweest) van Probedrijven NV.
 • Elk lid is, gezien de bijzondere positie van Probedrijven NV in het publieke domein, bereid ‘maatschappelijk’ verantwoording af te leggen. 
 • Elk lid is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. 
 • De samenstelling van de RvC is erop gericht om zeker te stellen dat de vereiste deskundigheden en vaardigheden aanwezig zijn.
 • Diversiteit en inclusie omarmen, zodat de raad optimaal in staat is de taken uit te oefenen.
 • Toezicht houden op het beleid, de kwaliteit en uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken in de organisatie.
 • Onderbouwde goedkeuring kunnen geven aan strategische plannen, begroting en jaarrekening.
 • Leden zijn een klankbord en adviseur voor de directeur-bestuurder en houden toezicht op besluiten van de directeur-bestuurder.
 • Leden hebben een grote mate van omgevingsgevoeligheid en beschikken over een breed inzicht in de regionale en landelijke maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat is jouw profiel?

 • brede management- en/of bestuurlijke ervaring in een publieke en/of private omgeving;
 • academisch werk- en denkniveau;
 • meer specifiek een brede kijk op de ontwikkelingen in relatie tot politiek en gemeenten en een bewezen trackrecord in openbaar bestuur; 
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • bewezen binding met missie en kernwaarden van Probedrijven in de vorm van sociale bewogenheid;
 • zichtbare betrokkenheid bij de doelgroepen;
 • inzicht in een goed evenwicht tussen de sociale doelstelling en de bedrijfsmatige inzet van middelen. Er moet een gevoel zijn voor de bijzonder context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, een maatschappelijke taak heeft en gebonden is aan tal van overheidsbepalingen;
 • sterk ontwikkeld analytisch vermogen en samenwerkingsbereidheid;
 • handelt consistent vanuit zorgvuldigheid, objectiviteit en transparantie, neemt verantwoordelijkheid en komt afspraken na;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; lastige vragen durven blijven stellen, in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
 • is onafhankelijk, ethisch en integer;
 • besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende distantie ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken; 
 • ieder lid heeft voldoende tijd en gelegenheid voor de reguliere vergaderingen en/ook voor de tijdelijke projecten, bijeenkomsten: AVA, evaluaties, verdiepende bijeenkomsten;
 • de leden zijn complementair aan elkaar, ze vullen elkaar aan en zijn onderscheidend.

Honorering

Uitgangspunten: 

 • Van elk lid wordt verwacht dat er een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan de raad van toezicht in aansluiting op de hiervoor genoemde profielschets. 
 • Van elk lid wordt verwacht dat taken en verantwoordelijkenheden als toezichthouder energiek en zorgvuldig worden opgepakt. 
 • De honorering is gerelateerd aan de zwaarte van de taken en verantwoordelijkheden en aan het werken voor een maatschappelijke onderneming. 
 • Er wordt betaald op basis van de geschatte omvang van de werkzaamheden en niet op basis van de werkelijke tijd die men aan deze functie besteedt. 
 • De honorering is niet gekoppeld aan resultaten. 
 • Voor de hoogte van de honorering is het uitgangspunt een gemiddelde jaarlijkse tijdsbesteding van 8–10 bijeenkomsten. 

Waar kun je terecht voor meer informatie en reageren?

Heb je interesse in de functie van Commissaris bij Probedrijven? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar Marcel Schep, (secretaris RvC) via m.schep@probedrijven.nl

Voor nadere informatie over de procedure kan tevens contact worden opgenomen met Marcel Schep via: 06 33 58 59 17. 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met de heer Arthur Sweens (voorzitter RvC) via a.sweens@probedrijven.nl

De sluitingstermijn is 7 april.

Terug naar alle vacatures

Volg ons op social media

Progroen & MilieuProbezorgtPro Verpakken & ontwikkelenPro Verpakken & ontwikkelen