Strategie Probedrijven 2022 – 2026

Werken aan inclusief en circulair
Terug naar over ons  →

Overzicht strategie 2022-2026

In steekwoorden is hieronder overzichtelijk onze strategie van 2022 tot 2026 te lezen.

Visie en strategie Probedrijven

Werken aan inclusief en circulair

Probedrijven is een sociaal gedreven onderneming en wij willen ons inzetten voor een sociale en duurzame samenleving. Wij streven naar inclusiviteit en circulariteit. Vooruitlopend op  het afschaffen van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) hebben wij in de jaren daarvoor al ingezet op de omvorming van Noorderkwartier SW-bedrijf naar Sociale Onderneming Probedrijven.

Eén ontwikkeling speelt daarbij een overheersende rol: de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) wordt afgebouwd, hierdoor neemt het aantal Wsw-ers af. Probedrijven verliest de komende jaren 20% van het aantal Wsw-ers. Het gaat daarbij om ruim 100 personen die door natuurlijk verloop (pensioen, verhuizing) ons bedrijf verlaten.


Probedrijven heeft leerlijnen én passend werk voor thuiszitters

Uit cijfers blijkt dat er thuiszitters zijn die wij passend werk zouden kunnen bieden, of kunnen opleiden naar een reguliere baan. Zij hebben alleen de weg naar Probedrijven nog niet gevonden, of zijn daar nog niet op gewezen.

Daarom willen wij proactief onze diensten aanbieden om met hen in kaart te brengen wat zij willen en kunnen. Wij hebben hiervoor onze talentengames ontwikkeld. Geen lange vragenlijsten, maar door spelletjes te doen komen we er samen achter waar hun interesse ligt en welk werk daarbij past.  

Wij zetten in op het uitbreiden van de soorten werk met bijpassende nieuwe leerlijnen. Hiervoor werken wij samen met Vonk, zodat onze mensen echte certificaten kunnen behalen. Deze certificaten kunnen zij stapelen, zodat zelfs een officieel MBO-diploma behalen mogelijk wordt.

Wij geven voorlichting aan de consulenten bij de gemeente die de thuiszitters onder hun hoede hebben. Op die manier laten wij zien wat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bieden binnen Probedrijven, al dan niet met loonkostensubsidie (LKS).

Wil je meer weten? Wij vertellen je graag meer over Duurzaam aan het werk met Loonkostensubsidie en de mogelijkheden bij Probedrijven. Klik hier om contact met ons op te nemen.

Probedrijven investeert, werkt samen en intensiveert

Ons bedrijf onderhoudt intensief haar relaties met scholen, gemeenten en strategische partners. We leren mensen met een beperking om te gaan met hun belemmeringen en helpen hen bij het versterken van hun werknemersvaardigheden. Scholing, taal, begeleiding en diagnostiek zijn daarbij belangrijke instrumenten. Hier wordt Pro Verpakken & Ontwikkelen nauw bij betrokken door middel van trainingen die daar gegeven worden.

Probedrijven heeft een zeer ruim aanbod van diverse soorten werk. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden en kansen voor  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen door middel van de samenwerking met Probedrijven een breder aanbod doen om doelgroepen, zoals bijvoorbeeld statushouders en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, te plaatsen in passend werk.

Probedrijven werkt samen met Agros. Een bedrijf dat bemiddelt om voor iedere kandidaat een passende werkplek te vinden. In goed overleg met de opdrachtgever, wordt bekeken óf en hoe de personen via een traject gere-integreerd kunnen worden. Kandidaten krijgen dan werk aangeboden in één van de Probedrijven, of zij worden gedetacheerd (al dan niet via Agros).

Ons doel is altijd om mensen een duurzame passende baan te bieden. Dit geldt zowel voor de mensen die via de gemeenten bij ons binnenkomen, als de mensen die op diverse andere manieren bij ons terechtkomen. Probedrijven voert werk uit met mensen waarbij de scheidslijn tussen wel- of niet-geïndiceerd  niet altijd even duidelijk is.

Kortom: wij kijken naar ieders mogelijkheden en kwaliteiten.

Probedrijven: samenwerken binnen én buiten de regio

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en blijft belangrijk voor het behouden en werven van klanten. Wij onderzoeken mogelijkheden om nieuwe klanten aan te trekken.  Hiervoor onderhouden wij ook contacten met andere sociale ondernemingen en bedrijven om onze krachten te bundelen, zodat we ook grotere opdrachten kunnen aannemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werk voor de provincie, of meer werk in de regio Alkmaar.

In dat geval gaan we in die regio in eerste instantie mensen van de aandeelhoudende gemeenten te plaatsen. Momenteel wordt ongeveer 15% van onze omzet gerealiseerd in Alkmaar en omstreken. Het gaat om schoonmaak-,post-activiteiten en werk in de groenvoorziening. Daar worden overwegend mensen vanuit de regio Kop van Noord-Holland bij betrokken.

Duurzaamheid, circulariteit en vitaliteit

Ook circulariteit vergt politieke en maatschappelijke aandacht. Om die reden verwachten we dat de regering stappen gaat zetten op het gebied van het milieu en hiervoor maatregelen neemt. Daardoor zullen de eisen aan vooral bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, toenemen. Probedrijven werkt in het kader van circulariteit aan verduurzamen door te investeren in aanpassingen aan onze gebouwen en het elektrificeren van ons gereedschap.

Zo hebben we in 2017 een warmtepompinstallatie geplaatst. Hiermee besparen we jaarlijks 75% op het gasverbruik. Tevens zijn er isolerende en klimaat verbeterende maatregelen getroffen. Wij hebben afwasbare kopjes in onze kantines. Steeds meer van onze gereedschappen en ons wagenpark is elektrisch aangedreven.

Vitaliteit

De gezondheid van onze medewerkers vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij ingezet op mogelijkheden voor bewegen en gezond eten. Snoep- en frisdrankautomaten zijn verdwenen en in onze nieuwe keuken worden gezonde maaltijden bereid. Zoveel als dat kan gebruiken wij hiervoor streekproducten. Medewerkers hebben de mogelijkheid om gezonde maaltijden te bestellen om mee naar huis te nemen.

Innovaties

Wij investeren in innovaties waarmee processen geautomatiseerd worden, waardoor wij kosten kunnen besparen. Aangezien de doelgroep van de Wsw afneemt, zoekt Pro bedrijven slimme bedrijfskundige oplossingen om efficiënter te werken.

Mensen met een arbeidshandicap worden zoveel mogelijk ondersteund door technische innovaties, waardoor processen beter worden ingericht met behoud van werk. Werknemers worden gemiddeld ouder, dit zien we met name in de Wsw- doelgroep. Dit vraagt soms om specifieke ondersteuning. Wij doen ons uiterste best om die ondersteuning te kunnen bieden.

Naast de investering in verduurzaming is de technische innovatie die heeft plaatsgevonden bij Probezorgt een goed voorbeeld. Eerder werkten hier 56 personen. Van hen was twintig procent werkzaam in het tellen, wegen en sorteren van de post. De postactiviteiten zijn in de laatste jaren bijna verdubbeld, dus hebben wij gezocht naar een oplossing om meer mensen vrij te spelen voor de bezorging.

Daarom hebben wij in 2018 en 2019  het tellen, wegen en sorteren vrijwel geheel geautomatiseerd. Daardoor zijn we in staat om met de bestaande werknemers de post te bezorgen en hoeven wij geen extra ongesubsidieerde krachten in te huren. Tevens  zijn er elektrische fietsen aangeschaft, waardoor een postronde sneller gefietst kan worden en zo kunnen we meer opdrachten uitvoeren voor klanten.

Probedrijven is een sociale onderneming

Probedrijven is een sociale onderneming met een strategie die is gericht op:

  • Samenwerken  met gemeenten, scholen en gelieerde bedrijven zoals Agros, Rataplan en NH-Connect, ter versterking van het maatschappelijk middenveld.
  • Een sociaal en financieel gezonde verhouding in de samenstelling van het personeel.
  • Met nadruk op re-integratie, om mensen uit de regio Kop van Noord-Holland met een afstand door te laten stromen naar werk.
  • Het actief omgaan met milieudoelstellingen.

Deze doelstellingen hebben we opgenomen in onze Theory of Change, oftewel de verandertheorie. Dankzij deze methode kunnen alle betrokken werkgevers, werknemers en andere stakeholders in een oogopslag zien waar we samen met onze partners welke doelen wij willen bereiken met Probedrijven.

Wil je samenwerken met Probedrijven?


Wil je werk aan ons uitbesteden? Dat kan!

Wij zijn professionals in verpakken, assembleren, post bezorgen en groen onderhoud.

Wij nemen je werk uit handen of leveren tijdelijk extra mensen voor jouw bedrijf of organisatie.

Ook kunnen wij je helpen om de voldoen aan de SROI-eis.
Neem contact op

Volg ons op social media

Progroen & MilieuProbezorgtPro Verpakken & ontwikkelenPro Verpakken & ontwikkelen